استفاده از بیهوشی در دندانپزشکی کودکان، آری یا خیر؟ | سلامت

ناشر : دانلود مداحی

استفاده از بیهوشی در دندانپزشکی کودکان، آری یا خیر؟ | سلامت


پایان دادن به ترس و نگرانی دراثر رجوع به دنداندکتر از دغدغه های خیلیی از پدرومادر است. از این روست که اکثر پدرومادر در صدد جستجوی دنداندکترانی هستند که خدمات معالجه ای دندان بچه شان را در بستر بیهوشی انجام دهند. اما آیا این شیوه مورد تایید است؟ آیا برای انجام یک معالجه ساده انتخاب بیهوشی برای بچه ها امری درست است؟

به این منظور مصاحبه ای با پزشک هلن جوانمرد، دنداندکتر اطفال تریبب داده شده که ضمن اطلاع رسانی از پیامد این تصمیم، از شیوه ایمن تری در این باارزش خبر می دهد.

پزشک هلن جوانمرد دنداندکتر اطفال در جواب به پرسشی مبنی بر دلیل مصرف بیهوشی در دنداندکتری اطفال بیان کرد: علت ها خیلیی در انجام بعضی خدمات از جمله عصب کشی دندان شیری، ارتودنسی دندان بچه ها، پر کردن دندان و … وجود دارد تا دنداندکتر اطفال از بیهوشی مصرف کند، که از جمله آن می توان به مواردی نظیر: نگرانی بچه ها ، عدم همکاری آن ها ، ترس و نگرانی شدید، گریه  و … ذکر کرد.

پزشک جوانمرد با ارائه روش های متگونه برای انجام خدمات معالجه ای در دنداندکتری اطفال بدون مصرف بیهوشی یاد آور شد:  بچه ها همواره به علت استرس و ترسی که توسط اطرافیان به آن ها وارد می شود از مواجه با دنداندکتر واتمام دارد و این امر منجر به عدم همکاری بچه با دنداندکتر خواهد شد . دنداندکتر بایست در دید داشته باشند که بچه ها به شدت روحیه حساس دارند، درنتیجه دنداندکتر قادراست با دانش و آگاهی ضروری بچه را از دید تقویت روحی برای انجام هر نوع خدمات دنداندکتری مهیا سازد.

وی در دنباله تاکید کرد: محیط مطب یک دنداندکتر نیز از ارزش بالایی برخوردار است. درنتیجه ایجاد محیط آرام برای سرگرمی بچه ها نیز در کم شدن استرس بچه ها اثرگذار است.

این دنداندکتر نامی در حوزه اطفال تاکید کرد: با توجه به پیامد دراثر بیهوشی برای بچه ها مناسبتر است از مصرف آن برای خدمات دنداندکتری اطفال پیشگیری نماییم . دنداندکتر اطفال همه ی خدمات را قادراست بدون بیهوشی و تنها با مهیا سازی تقویت روحی بچه ها انجام دهد . اگر چکاپ دندانی بچه ها در وقت خوب انجام شود، ضرر های شدید دندانی برای بچه ها ایجاد نمی شود که آن ها را ناچار به مصرف بیهوشی کند. درنتیجه پدرومادر مناسبتر است در وقت های تعیین شده برای تحقیق مقدار تندرستی دندان ها به دنداندکتر رجوع کنند.

پزشک جوانمرد در خصوص پیامد استفده از بیهوشی برای انجام خدمات دنداندکتری اطفال تصریح کرد: زمانی که بچه ها جهت بازسازیدندان های خود به دنداندکتر اطفال رجوع می کنند، اگر معالجه با ایجاد بیهوشی صورت گیرد، بچه در آینده با پیامد بیهوشی مواجه خواهد شد که این پیامد جمله اند از: اثر منفی بر حافظه و یادگیری بچه ها

وی دنباله داد: یکی از مسائل باارزش در مصرف بیهوشی، بازگشت از آن است، که برای بچه ها مشکل ساز خواهد شد. برای مثال بعد از چند ماه اگر بچه گرفتار یک مسئله جدید شود و احتیاج به بازسازیدندان داشته باشد، دنداندکتر قادر به مصرف بیهوشی مجدد برای بازسازیدندان های بچه نخواهد بود .

وی در جواب به پرسش شیوه جانشین بیهوشی اطفال جهت انجام خدمات دنداندکتری افزود: بعضی از خدمات دنداندکتری نظیر کشیدن دندان امکان پذیر است درد و ناراحتی برای بچه به وجود آورد . زمانی که بچه ها درد و ناراحتی را تجربه می کنند امکان پذیر است مانع از فعالیت دنداندکتر شوند به همین دلیل است که در بعضی از موارد بی حسی برای انجام این خدمات در دید گرفته می شود.

پزشک هلن جوانمرد در پایان خاطرنشان کرد: مناسبتر است بچه ها را در وقت های خوب برای تحقیق های دوره ای به دنداندکتر رجوع کنند. عدم رجوع منظم و یا عدم رعایت بهداشت بچه ها و نظارت نداشتن در این باارزش قادراست منجر به ایجاد ضرر های شدید دندانی شود . درنتیجه مطلب خیلی باارزش رجوع منظم به دنداندکتر خواهد بود. مناسبتر است برای هر نوع خدمات دنداندکتری از بیهوشی مصرف نشود، زیرا پیامدهای دراثر آن امکان پذیر است تقویت جسمانی بچه را تا مدت ها تحت اثر قرار دهد .


نظر های خودتون را برای دانلود مداحی قرار دهید ما نظر های شما رو خوانده و به شما پاسخ خواهیم داد